TECHNOLOGIE CYFROWE I JĘZYKI OBCE
- NIE OBCE DLA ŚLĄSKICH PRACOWNIKÓW

Bezpłatne kursy językowe w wymiarze 120 godzin
oraz kompetencje informatyczne w wymiarze 100 godzin.

OFERUJEMY DO WYBORU kurs:

  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • języka francuskiego

Kursy kończą się egzaminem zewnętrznym i możliwością zdobycia uznawanego certyfikatu językowego TELC.

Wraz ze szkoleniem w zakresie kompetencji informatycznych

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym i możliwością zdobycia uznawanego certyfikatu ECCC.

UWAGA! Udział w projekcie mogą wziąć osoby pracujące w wieku pow. 25 roku życia i zamieszkujące w województwie śląskim.

OBSZAR realizacji

Projekt realizujemy na obszarze województwa śląskiego.

okres realizacji

od 01.01.2017 - 31.10.2019 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji kluczowych 1200 osób (660 kobiet, 540 mężczyzn) pracujących, w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w województwie śląskim, należących do grup defaworyzowanych, w tym minimum 240 osób (120 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej i minimum 600 osób (330 kobiet, 270 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, poprzez uczestnictwo w szkoleniach z języka obcego oraz technologii cyfrowych realizowanych w okresie 01.01.2017 - 31.10.2019 r.

PLANOWANE EFEKTY

Uczestnicy Projektu nabędą/podniosą kwalifikację i kompetencję w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu:

4.715.751,64 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich:

4.008 388,89 PLN

Projekt „Technologie cyfrowe i języki obce – nie obce dla śląskich pracowników”
numer RPSL.11.04.03-24-0410/15 realizowany jest przez Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 4, 64-600 Oborniki w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz
pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy,
bądź dzwoniąc pod numer telefonu:

530 209 733
515 292 067

Zapraszamy także do działu REKRUTACJA